„Administracja publiczna a gospodarka” red. Barbara Jaworska-Dębska, Anna Dobaczewska

Opublikowano: February 14, 2018 Autor:

W zbiorach Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie dostępna jest nowa publikacja. Wydawnictwo wydało książkę pod tytułem „Administracja publiczna a gospodarka”. Redaktorami książki są prof. n. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki) oraz prof. n. dr hab. Anna Dobaczewska (Uniwersytet Gdański).

Publikacja powstała dzięki współpracy z Stowarzyszeniem Edukacji Administracji Publicznej.

Publikacja stanowi omówienie problematyki wpływu i znaczenia administracji publicznej na obrót gospodarczy.

Książka jest przygotowana przez polskich przedstawicieli nauki oraz pracowników naukowych Uniwersytetu w Bratysławie.

Z wprowadzenia:

Styk administracji publicznej z gospodarką odzwierciedla istotę ustroju społeczno-gospodarczego. Ustawowe ramy działalności gospodarczej nie wyłączają z niej administracji publicznej, która ma do spełnienia niebagatelną rolę w tym przedmiocie. (…) Problematyka administracji publicznej i gospodarki nie ogranicza się wyłącznie do dwupodziału uwzględniającego z jednej strony administrację publiczną stanowiącą synonim władzy publicznej oraz z drugiej strony przedsiębiorcy, którym jest najczęściej podmiot prywatny. Administracja publiczna, w szczególności dysponujące podmiotowością prawną jednostki samorządu terytorialnego mogą też występować (i korzystają – rzecz jasna – z tych możliwości) w roli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska

prof. UG dr hab. Anna Dobaczewska

Inspiracją do powstania recenzowanej książki był XVIII Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Administracja publiczna a gospodarka”.

Monografia „Administracja publiczna a gospodarka” składa się z trzydziestu sześciu rozdziałów, podzielonych na dwie części:

  1. Administracja publiczna a gospodarka w prawie polskim

mgr Adam Bochentyn, mgr Karol Ważny

Udostępnianie informacji publicznej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą

dr Daria Danecka, prof. dr hab. Wojciech Radecki

Gospodarka leśna a ochrona środowiska leśnego – dylematy administracyjne

dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ

Administracja publiczna a wewnątrzunijna gospodarka – uwagi na tle wątpliwości dotyczących implementacji przepisów o podatku akcyzowym

dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ

Znaczenie działalności gospodarczej dla prawnej idei ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR

Administracja publiczna a gospodarka – studium przypadku na przykładzie prowadzenia gospodarki komunalnej na szczeblu samorządowym. Gospodarka komunalna jednostek samorządu terytorialnego

dr hab. Barbara Jaworska-Dębska, prof. UŁ

Administracja publiczna a działalność gospodarcza w zakresie obrotu napojami

alkoholowymi

dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH, dr Grzegorz Zieliński

Administracyjnoprawna ochrona rynku wyrobów medycznych – prawo, wartości, gospodarka

dr Marek Kisilowski

Racjonalne decyzje planistyczne organów administracji publicznej w zakresie zapewnienia ciągłości działania infrastruktury krytycznej

dr Maciej Kruś LL.M.

Charakter zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych

dr Kamilla Kurczewska

Administracja publiczna w cyfrowym świecie

mgr Urszula Legierska

Wpływ funduszu mieszkań na wynajem na gospodarkę mieszkaniową

dr Andrzej Nałęcz

Ekonomiczne aspekty prawnej regulacji usługi dostępu do Internetu

dr Sławomir Pawłowski

Dopuszczalność wywłaszczenia praw majątkowych na rzecz prywatnego przedsiębiorcy celem stworzenia nowych miejsc pracy – analiza porównawcza na gruncie regulacji polskiej i słowackiej

dr Magdalena Sieniuć

Stan zagrożenia poważną szkodą dla gospodarki narodowej jako przesłanka wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej

dr Ewa Skorczyńska

Urzędnik versus przedsiębiorca. Rzecz o trudnych relacjach zaufania

dr Dominik Sypniewski

Działalność regulowana jako forma ograniczenia wolności podejmowania działalności gospodarczej

dr Diana Trzcińska

Ecosystem-based approach of public authorities towards economic spatial planning of marine areas in Poland

dr Dorota Wilkowska-Kołakowska

Administracyjnoprawne ograniczenia w realizacji prac przez przedsiębiorstwa geodezyjne

prof. dr hab. Lidia Zacharko, dr hab. Marcin Janik

Rola jednostek samorządu terytorialnego w kreowaniu przedsiębiorczości – wybrane zagadnienia

dr Monika Żuchowska-Grzywacz

Konsument wobec znakowania produktów żywnościowych – wybrane aspekty prawne

mgr Paweł Żukowski

Podejście projektowe w aktach planowania na przykładzie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

2. Administracja publiczna a gospodarka w innych wybranych krajach

JUDr. Jozef Andraško

Exercise of public authority in electronic form in the Slovak Republic

Mgr. Lucia Čerňanová

Riešenie dopadov zmeny klímy v podmienkach Slovenskej republiky

Mgr. Martin Dufala, PhD., JUDr. Žofia Tulejová Bódi

Postavenie obcí vo verejnom obstarávaní

Mgr. Marianna Džačková, JUDr. Ingrida Papáčová

Správne trestanie z pohľadu zásady rýchlosti a hospodárnosti

JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD.

Development of administrative liability of legal persons in the Slovak legal system

JUDr. Mária Havelková

Výkon správnych rozhodnutí obcami ako spôsob optimalizácie verejnej správy

Tetyana Karabin, Dr., Assoc. Prof.

The division of public administration powers concerning the cross-border cooperation in Ukraine

JUDr. Zuzana Ligasová, PhD.

Postavenie a rozhodovanie obcí pri výkone samosprávy

Mgr. Anton Martvoň, PhD.

Optimalizácia výkonu verejnej správy vykonávanej na Slovensku obcami

doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.

Národný a európsky právny rámec hospodárskych činností územnej samosprávy

doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD., JUDr. Ingrida Papáčová,

Mgr. Marianna Džačková

Subjektívne lehoty ako prostriedok hospodárnosti verejnej správy

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

Regulácia reklamných stavieb v stavebnom zákone – prínosy a nedostatky

Mgr. Jana Šmelková

Vysoká škola ako subjekt verejnej správy

prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.

Je účelné na agentúry preniesť výkon štátnej správy?

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Administrative punishment by local self government

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Výkon verejnej správy ako výkon optimálnej služby poskytovanej občanom

 

Fragment książki dostępny jest TUTAJ.

 

Recenzję wydawniczą sporządzili:

dr hab. Ewa Przeszło (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

JUDr. Matej Horvat, PhD. (Uniwersytet w Bratysławie)

Łączna liczba stron książki: 517.

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2018.

Cena za egzemplarz: 119 PLN.

Zamówienia prosimy kierować drogą mailową na adres fundacja@iuspublicum.pl .

 

 

 © Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016