Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Opublikowano: February 25, 2017 Autor:

komentarz-jankowskaInformujemy, iż ukazał się komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednym z autorów jest dr Marlena Jankowska (Członek Rady Naukowej Fundacji Ius Publicum).

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.).

Prezentowana publikacja omawia m.in.:

 • ogólne zagadnienia dotyczące prawa autorskiego (przedmiot, podmiot i treść);
 • czas trwania autorskich praw majątkowych;
 • przejście autorskich praw majątkowych;
 • przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych;
 • przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych;
 • ochronę autorskich praw osobowych;
 • ochronę autorskich praw majątkowych;
 • ochronę wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji;
 • prawa pokrewne;
 • organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
 • Komisję Prawa Autorskiego;
 • kontrolę produkcji nośników optycznych;
 • Fundusz Promocji Twórczości;
 • odpowiedzialność karną.

Komentarz uwzględnia najnowsze nowelizacje wprowadzone:

 1. ustawą z 19.7.2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1333), której celem jest dostosowanie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do dyrektywy Rady Nr 93/83/EWG z 27.9.1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową, w zakresie zasad zawierania umów na reemisję kablową. Zmiana obowiązuje od 9.9.2016 r.;
 2. ustawą z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923), która ma charakter dostosowawczy do treści zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą do ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Nowelizacja weszła w życie 20.5.2016 r. oraz tzw. “dużą” nowelizację Prawa autorskiego wprowadzoną ustawą z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1639). Regulacje w niej zawarte stanowią efekt implementacji dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 2001/29/WE oraz 2006/115 WE.

Do najważniejszych zmian wynikających z tej noweli należą zmiany:

 • ustanawiające wyjątek dotyczący tzw. użytku przemówień publicznych, pozwalający każdemu na korzystanie z przemówień publicznych, a także fragmentów wykładów publicznych oraz innych wystąpień o podobnym charakterze;
 • dotyczące użytku edukacyjnego i naukowego, w szczególności doprecyzowujące ich zakres podmiotowy;
 • odnoszące się do tzw. prawa cytatu;
 • umożliwiające korzystanie z utworów w celu parodii, karykatury lub pastiszu – form ściśle powiązanych z prawem do wolności wypowiedzi oraz swobody artystycznej;
 • zezwalające na incydentalne i niezamierzone włączenie utworu do innego materiału;
 • umożliwiające wykorzystanie rozpowszechnionych egzemplarzy utworów dla celów reklamy publicznej wystawy bądź publicznej sprzedaży;
 • uzupełniające katalog wynagrodzeń autorskich, które nie podlegają zrzeczeniu, zbyciu ani egzekucji.

Cześć zmian weszła w życie 20.10.2015 r., a część 1.1.2016 r.

Zmiany te prowadzą do umożliwienia jak najszerszego dostępu do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, w granicach prawa europejskiego i międzynarodowego.

Komentarz w sposób wyczerpujący omawia zagadnienia dotyczące prawa autorskiego oraz praw pokrewnych. Dzięki jasnej i przejrzystej systematyce prezentowana publikacja ułatwia rozwiązywanie pojawiających się w praktyce problemów związanych ze stosowaniem prawa autorskiego i praw pokrewnych. Autorzy wykorzystują w nim swoje wieloletnie doświadczenie.

MarlenaJankowskaDr Marlena Jankowska od początku istnienia Fundacji Ius Publicum zasiada w jej Radzie Naukowej. Ponadto, jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, członkiem zarządu Stowarzyszenia SILGIS, zajmującego się wspieraniem budowy społeczeństwa informacyjnego. Należy również do takich międzynarodowych stowarzyszeń, jak British and Irish Law, Education and Technology Association (BILETA) i International Association for the Advancement of Teaching and Research of Intellectual Property (ATRIP), jest stałym recenzentem czasopisma „Radca Prawny”. Od 2015 roku wspiera projekt OpenStreetMap jako członek grupy roboczej Licensing Working Group.

W zakresie swoich zainteresowań naukowych promuje wydarzenia i badania naukowe na blogu „Geo-beaver – be there with us!”, którego jest pomysłodawcą i głównym redaktorem, tworzy także projekty badawcze poświęcone zagadnieniom geoinformacji i prawa autorskiego w społeczeństwie informacyjnym. Ideą przyświecającą rozwijanym przedsięwzięciom jest próba stworzenia platformy wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin nauki, w tym łączenie dyskursu naukowego podejmowanego na gruncie nowych technologii i prawa. Od 2014 roku redaguje publikacje zbiorowe serii „Geo & IP Series”. Dotychczas zrealizowane zostały projekty:

„Geoinformacja I” (2014): „Geoinformation. Law and Practice”, red. M. Jankowska i M. Pawełczyk,
„Geoinformacja II” (2014): „Geoinformacja. Prawo i praktyka”, red. M. Jankowska i M. Pawełczyk,
„Geoinformacja III” (2015): „AI: Law, Philosophy & Geoinformatics”, red. M. Jankowska, M. Pawełczyk, M. Kulawiak.

 

 

Źródło: https://www.ksiegarnia.beck.pl/15769-ustawa-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych-komentarz-piotr-slezak© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016