Monografia „MODERNIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku”, red. M. Kania, P. Nowicki, A. Piwowarczyk, Warszawa 2017.

Opublikowano: June 25, 2017 Autor:

W zbiorach Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie dostępna jest nowa publikacja. Wydawnictwo wydało książkę pod tytułem „MODERNIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Geneza nowelizacji  ustawy Prawo zamówień publicznych  z 22 czerwca 2016 roku”. Redaktorami książki są prof. n. dr hab. Michał Kania (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Paweł Nowicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Agnieszka Piwowarczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Publikacja powstała dzięki współpracy z Fundacją Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), która implementowała dyrektywy zamówieniowe.

Z wprowadzenia:

Konieczność implementowania dyrektyw do dnia 18 kwietnia 2016 roku uruchomiła w krajach członkowskich proces prac nad zmianami w regulacjach wewnętrznych. Pomimo dwuletniego okresu na implementację wiele krajów członkowskich nie dotrzymało wskazanego terminu. Polska również implementowała dyrektywy z opóźnieniem. Dyrektywy zamówieniowe implementowane zostały w wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 roku. Dyrektywa koncesyjna implementowana została zaś z dniem 21 października 2016 roku w wyniku uchwalenia nowej ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Jak wskazuje prof. n. dr hab. Michał Kania w wprowadzeniu publikacja koncentruje się na zagadnieniach związanych z modernizacją zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Z uwagi na czas przygotowywania jej poszczególnych części większość uwag zawartych w książce dotyczy genezy zmian wprowadzonych ostatecznie do polskiego porządku prawnego w wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 roku. Uwagi te posłużyć mogą jako wskazówki interpretacyjne – m.in. w obszarze ustalania intencji prawodawcy – przy analizie obowiązujących przepisów prawa.

Inspiracją do powstania recenzowanej książki był IX Kongres Prawa Zamówień Publicznych – Aktualne problemy zamówień i partnerstwa publiczno-prywatnego, który odbył się 12-14 czerwca 2016 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Kongres zgromadził przedstawicieli nauki i praktyki. W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego, Urzędu Zamówień Publicznych, administracji samorządowej oraz rządowej, radcowie prawni, adwokaci oraz doradcy finansowi. Podczas Kongresu dyskutowano nad przyszłym kształtem regulacji prawnej oraz konsekwencjami przyjęcia określonych rozwiązań normatywnych. W trakcie obrad wygłoszono ponad 50 referatów dotyczących bieżących problemów zamówień i partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Kolejny X Kongres Prawa Zamówień Publicznych odbędzie się w czerwcu 2017 roku w Białymstoku.

Z recenzji wydawniczej:

„Modernizacja zamówień publicznych. Geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku’’ dotyczy kluczowych zmian w zakresie zamówień oraz partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Praca posłużyć może w procesie interpretowania zmian wprowadzonych do krajowego porządku prawnego na skutek implementacji pakietu dyrektyw unijnych, w tym: dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych, dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz dyrektywy z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie udzielania koncesji. Książka powinna spotkać się z dużym zainteresowaniem osób zajmujących się problematyką zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym przedstawicieli środowiska naukowego, studentów oraz praktyków.

prof. n. dr hab. Rafał Blicharz

(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Monografia „MODERNIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych  z 22 czerwca 2016 roku” składa się z dwudziestu trzech rozdziałów:

mgr Małgorzata Godlewska

Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw na rynku robót budowlanych a system zamówień publicznych

mgr Anna Gotzek

Zastosowanie klauzuli społecznej (zatrudnieniowej) w polskim prawie zamówień publicznych pod kątem nowelizacji art. 29 ustawy – Prawo zamówień publicznych

mgr Aleksandra Hajduk

Równość stron w umowie o zamówienie publiczne

prof. dr hab.  Tadeusz Kocowski

Administratywizacja przepisów regulujących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prof. dr hab. Katarzyna Kokocińska

Regulowanie normami prawa prowadzenia polityki rozwoju celów zamówień publicznych

dr Ewaryst Kowalczyk

Summum ius summa iniuria. Uwagi na temat nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

dr Anna Lichosik

Rażąco niska cena jako przesłanka odrzucenia oferty przez zamawiającego

mgr Dagmara Lukosek

Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie zdrowia w Polsce.  Perspektywy rozwoju

mgr Maria Michta

Przygotowanie, złożenie, wycofanie i zmiana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

dr Małgorzata Moras

Negocjacje jako element procedury ustanowienia partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle nowych przepisów

dr hab. Henryk Nowicki

Nowe regulacje prawne w zakresie zamówień i koncesji in house

dr Paweł Nowicki

Aktualny stan rynku partnerstwa publiczno-prywatnego. Problemy i kierunki rozwoju

dr Justyna Olszewska-Stompel

System zamówień publicznych w Polsce – próba identyfikacji ekonomicznych i psychologicznych barier implementowania przepisów europejskich w odniesieniu do sektora samorządowego (strona podaży i popytu)

dr Agnieszka Piwowarczyk

Projekty hybrydowe jako instrument wdrażania unijnej polityki spójności w perspektywie finansowej 2014−2020

mgr Magdalena Richert

Obligatoryjna kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

mgr Konrad Różowicz

Urzędowe akty wykładni prawa wydawane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

mgr Kamil Samiczak, mgr Grzegorz Bedrijczuk

Tryby negocjacyjne w zamówieniach publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym. Kontrola zamówień publicznych

prof. dr hab. Ryszard Szostak

Aktualny stan rynku zamówień publicznych w Polsce – problemy i kierunki rozwoju

dr Anna Śniecikowska

Kontrola państwowa w partnerstwie publiczno-prywatnym

mgr Beata Świątkowska

Cele Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień

dr Anna Wojtczyk

Konieczność edukacji z zakresu zamówień publicznych na kierunkach medycznych

dr Hanna Wolska

Normatywna pozycja osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w prawie zamówień publicznych

prof. dr hab. Magdalena Załęczna

Problemy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce na tle doświadczeń innych państw

 

Fragment książki dostępny jest TUTAJ.

 

Recenzję wydawniczą sporządził dr hab., prof. UŚ Rafał Blicharz

Łączna liczba stron książki: 336.

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017.

Cena za egzemplarz: 159 PLN.

Zamówienia prosimy kierować drogą mailową na adres fundacja@iuspublicum.pl .

Ewentualne pytania dotyczące publikacji prosimy kierować do mgr Marcina Kraśniewskiego (Sekretarz Rady Naukowej Fundacji Ius Publicum) krasniewski@iuspublicum.pl .

 

 

 © Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016