Monografia “Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy”

Opublikowano: August 26, 2016 Autor:

na stronę okładkaKolejną książką wydaną przez Wydawnictwo Fundacji Ius Publicum jest monografia “Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy” pod redakcją prof. UŚ dr hab. Mirosława Pawełczyka, która jest drugą publikacją Fundacji dotyczącą regulacji i ochrony praw konsumentów w sektorze transportu kolejowego.

Oddajemy do rąk czytelników drugą książkę dotyczącą regulacji i ochrony konsumentów w sektorze transportu kolejowego. Bezpośrednim asumptem do przygotowania monografii „Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy” były wnioski z II. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich” (Łódź, dn. 18 marca 2015 r.), prace nad czwartym pakietem kolejowym oraz zapowiedziana nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym.

Jak wskazuje prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk w wprowadzeniu sektor transportu kolejowego jest klasycznym obszarem, w którym mechanizmy regulacji sektorowej i ochrony konkurencji wzajemnie przenikają się, tworząc wraz z instrumentami ochrony interesów konsumentów płaszczyznę zainteresowania nauki publicznego prawa gospodarczego. Oddana do rąk czytelnika publikacja pt. „Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy” stanowi zbiór opracowań będących reakcją na coraz mocniejsze zainteresowanie, jakie wywołuje prowadzony od lat proces liberalizacji sektora transportu kolejowego. Podejmowane działania regulacyjne są przykładem oddziaływania przez Unię Europejską i władze poszczególnych państw członkowskich na procesy gospodarcze, zachodzące w relacjach między przedsiębiorcami działającymi na tym rynku oraz w relacjach z konsumentami-pasażerami.

Z recenzji wydawniczej:

Recenzowana praca stanowi publikację nowatorską w zakresie objętej nią problematyki, w uwzględnionym w niej stanie prawnym i w zakresie zaproponowanym przez redaktora i autorów ujęciu. Mimo ogromnego znaczenia praktycznego tej problematyki, nie była ona dotychczas przedmiotem tak szeroko zakrojonych wieloaspektowych badań.

dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB

Uniwersytet w Białymstoku

Niniejsza publikacja podzielona jest na dwie części:

Część I. Regulacja

Część II. Ochrona konsumentów

 

W książce znajdują się następujące opracowania:

Część I. REGULACJA

  • prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak „Polityka przemysłowa Unii Europejskiej w sektorze kolejowym. Problematyka prawna”
  • dr Michał Beim „Niemieckie doświadczenia w organizacji rynku regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich”
  • mgr Marcin Kraśniewski „Historycznoprawny rozwój sektora transportu kolejowego w Polsce”
  • mgr Marcin Kraśniewski „Pozycja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jako regulatora w transporcie kolejowym w Polsce”
  • Przemysław Jadłowski „Zakres kognicji Prezesa UTK a treść art. 13 ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym”

Część II. OCHRONA KONSUMENTÓW

  • mgr Joanna Ościłowska „Rola Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w ochronie konsumenta na rynku usług kolejowych”
  • mgr Karol Kłosowski „Zakres stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda”
  • mgr Karol Kłosowski „Prawo pasażera do informacji – uwagi na tle przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym”
  • dr Bartosz Mazur „Regulacje prawne procesu konstrukcji rozkładu jazdy pociągów”

 

Fragment książki znajduje się TUTAJ .

 

Recenzję wydawniczą napisała dr hab., prof. UwB Anna Piszcz.

Partnerem wydanie jest Instytut Prawa Gospodarczego.

Łączna liczba stron książki: 206.

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2016.

Cena za egzemplarz: 79 PLN.

Wydawca: Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.

 

Zamówienia prosimy kierować drogą mailową na adres fundacja@iuspublicum.pl.

Ewentualne pytania dotyczące publikacji prosimy kierować do Marcina Kraśniewskiego (Sekretarz Rady Naukowej Fundacji Ius Publicum) krasniewski@iuspublicum.pl .

 

Na temat książki „Wybrane problemy ochrony konsumenta na rynku przewozów kolejowych” zobacz TUTAJ .

 

 

 © Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016