Monografia „Rynek kolejowy – prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania” 2017

Opublikowano: February 18, 2017 Autor:

okldka-przodZ prawdziwą przyjemnością informujemy, że w zbiorach Biblioteki Fundacji Ius Publicum pojawiła się książka pt. „Rynek kolejowy – prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania”. Wydawcą książki jest Wydawnictwo IUS PUBLICUM. Najnowsza monografia  jest trzecią publikacją Ius Publicum dotyczącą sektora transportu kolejowego. Redaktorem książki jest prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk.

Monografia „Rynek kolejowy – prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania” uwzględnia stan prawny po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 r.

Niniejsza monografia stanowi jednocześnie kontynuację tematyki będącej przedmiotem obrad prowadzonych podczas III. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, która odbyła się 25 maja 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Jak wskazuje Redaktor książki w wprowadzeniu Podejmowane działania prawodawcze zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym zmierzają do otwarcia rynku kolejowego na konkurencję, utworzenia jednolitego obszaru kolejowego, a także podniesienia jego efektywności, poprawy jakości świadczonych usług oraz eliminację barier i różnic technicznych w systemach kolejowych poszczególnych państw członkowskich. Ważna jest również poprawa stanu świadczonych usług przewozowych konsumentom-pasażerom oraz ochrona ich praw w tym sektorze. Nie można jednak zapominać o regulacyjnej funkcji państwa wobec gospodarki. Obecnie zauważalny jest naturalny trend do zmniejszania się znaczenia mechanizmów gospodarki wolnorynkowej na rzecz silniejszej pozycji państwa, co w dużej mierze wynika z przyczyn geopolitycznych, a w szczególności z dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa w poszczególnych sektorach infrastrukturalnych. Oddana do Państwa rąk książka pt. „Rynek kolejowy – prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania” stanowi różnorodne i wieloaspektowe ujęcie zagadnienia regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem sektora transportu kolejowego w Polsce i Unii Europejskiej. Niniejsza publikacja stanowi zbiór opracowań ukazujących w sposób kompleksowy zagadnienia związane z regulacją, konkurencją oraz ochroną konsumentów-pasażerów w polskim i unijnym prawie kolejowym. Ponadto, w monografii znajdują się fragmenty dotyczące zagadnień ekonomicznych związanych ze świadczeniem kolejowych usług przywozowych. Przedstawiony obraz zmian obejmuje również analizę zmian prawnych wprowadzanych w ramach IV-go pakietu kolejowego oraz nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z listopada 2016 roku.

 

Z recenzji wydawniczych:

Recenzowana publikacja podejmuje tematykę istotną i aktualną, zwłaszcza ze względu na uwzględnienie w niej obszernej nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z 16 listopada 2016 r. Monografia wpisuje się w linie dotychczasowych publikacji Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej pod redakcją prof. UŚ dr hab. Mirosława Pawełczyka (…), co świadczy zarówno o wyborze doświadczonego specjalisty na redaktora publikacji i odpowiednim doborze przez wydawnictwo tematyki publikacji. Warto podkreślić, że publikacje Fundacji pozostają wciąż nielicznymi opracowaniami z zakresu omawianej tematyki.

dr hab. Monika Namysłowska, prof. nadzw. UŁ

 

Recenzowana praca dotyczy materii bardzo ważnej z punktu widzenia obrotu gospodarczego i która to materia wywołuje przy tym liczne problemy i wątpliwości praktyczne, jaką jest regulacja transportu kolejowego. Wybór takiego tematu zasługuje na słowa uznania z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, aktualny rok kalendarzowy [2017 r.] będzie stał pod znakiem problemów wywoływanych przez – do tej pory – największą nowelizację ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (…). Tematyka poruszana w recenzowanej pracy jest zatem z całą pewnością aktualna. Po drugie, z natury pozytywnie należy ocenić każdą inicjatywę prowadzącą do zwiększenia znajomości regulacji prawnych normujących funkcjonowanie rynku transportu kolejowego. Każda taka inicjatywa zasługuje ze swojej natury na słowa uznania, co jest wynikiem w szczególności tego, że regulacja rynku kolejowego jest dopiero niejako odkrywana przez krajową doktrynę. Tym bardziej na uwagę zasługuje to, że Redaktorowi opracowania udało się zaprosić do udziału w jego przygotowaniu tak liczny i znamienity krąg autorów. W tym kontekście na uwagę zasługuje również to, że znaczna część Autorów to osoby bardzo młode, co pozwala domniemywać, że w najbliższych latach krąg osób zajmujących się naukowo regulacją rynku transportu kolejowego ulegnie istotnemu zwiększeniu.

dr hab. Paweł Wajda, prof. nadzw. UW

 

Monografia „Rynek kolejowy – prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania” podzielona jest na cztery części:

Część I. Publicznoprawne aspekty kształtowania rynku przewozów kolejowych

Część II. Wybrane podmioty sektora transportu kolejowego

Część III. Ochrona praw konsumentów-pasażerów w sektorze transportu kolejowego

Część. IV. Wybrane zagadnienia administracyjnoprawne i ekonomiczne na rynku kolejowym

 

W publikacji znajdują się następujące opracowania:

Część I. Publicznoprawne aspekty kształtowania rynku przewozów kolejowych

dr Stefan Akira Jarecki

Pozakonkurencyjne mechanizmy motywujące na rynku pasażerskich przewozów kolejowych

dr Michał Beim

Uwarunkowania prawne w zakresie konkurencji autobusów długodystansowych z koleją długodystansową i regionalną na przykładzie Niemiec

dr Bartosz Mazur

Roszczenia i skargi wobec organizatorów kolejowego publicznego transportu  zbiorowego ze strony operatorów przewozów kolejowych

dr hab. Katarzyna Wlaźlak

Integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu w planach transportowych Część II. Wybrane podmioty sektora transportu kolejowego

Część II. Wybrane podmioty sektora transportu kolejowego

dr Michał Będkowski-Kozioł

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej w świetle regulacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z 11 maja 2016 r.

mgr Marcin Kraśniewski

Przewoźnik kolejowy – definicja w świetle ustawy o transporcie kolejowym

Część III. Ochrona praw konsumentów-pasażerów w sektorze transportu kolejowego

mgr Grzegorz Pilecki

Rzecznik Praw Pasażera Kolei – alternatywne metody pozasądowego rozwiązywania sporów jako nowy element ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym 

mgr Karol Kłosowski

Bezprawne praktyki naruszające zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym – wybrane problemy

dr Sebastian Gajewski

Prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej w ruchu kolejowym oraz ich ochrona

dr Przemysław Kowalik

Zasady konstrukcji taryf w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczyna naruszenia interesów pasażerów

Część. IV. Wybrane zagadnienia administracyjnoprawne i ekonomiczne na rynku kolejowym

mgr Aleksandra Bogusz

Zrównoważony transport kolejowy w prawie Unii Europejskiej: wymiar środowiskowy

Tomasz Mizioch

Administracyjnoprawna analiza decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie przydzielenia zdolności przepustowej

mgr Ochirsuren Badral

Opłata za dostęp do infrastruktury kolejowej

mgr Krystyna Joanna Świdzińska

Bariery i wyzwania transportu kolejowego

Agnieszka Chełmecka

Badanie zależności pomiędzy liczbą pasażerów w transporcie kolejowym a innymi czynnikami 

 

W książce znajduje się także Bibliografia kolejowa Fundacji Ius Publicum (2015–2016) opracowana przez mgr. Marcina Kraśniewskiego.

Fragment książki dostępny jest TUTAJ.

Recenzję wydawniczą napisała dr hab., prof. UŁ Monika Namysłowska oraz dr hab.,prof. UW Paweł Wajda.

Łączna liczba stron książki: 312.

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017.

Cena za egzemplarz: 129 PLN.

 

Zamówienia prosimy kierować drogą mailową na adres fundacja@iuspublicum.pl .

Ewentualne pytania dotyczące publikacji prosimy kierować do Marcina Kraśniewskiego (Sekretarz Rady Naukowej Fundacji Ius Publicum) krasniewski@iuspublicum.pl .

 

Na temat książki  “Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy” zobacz TUTAJ, natomiast informacje nt. publikacji „Wybrane problemy ochrony konsumenta na rynku przewozów kolejowych” sprawdź TUTAJ.© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016