O Fundacji

Polska Fundacja Prawa Konkurencji    i    Regulacji    Sektorowej    Ius    Publicum    powstała z inicjatywy  praktyków i teoretyków prawa gospodarczego będących przedstawicielami ośrodków akademickich Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Nadrzędnym   celem   Fundacji   jest   prowadzenie   działalności   społecznej,   oświatowej,   naukowej   i   badawczej w zakresie problematyki prawa publicznego, a w szczególności prawa konkurencji i regulacji sektorowej, jak również wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu wzmacnianie świadomości prawnej w tym zakresie, oraz rozwój zainteresowania tymi dziedzinami prawa.

Urzeczywistnienie powyższych założeń ideowych Fundacji jest realizowane pod patronatem organizacji samorządowych i państwowych, przy wsparciu wybitnych przedstawicieli nauki, m.in. poprzez organizowanie sympozjów, odczytów, badań naukowych, zjazdów, zebrań, konferencji, aktywność ekspercką, a także prowadzenie działalności wydawniczej Biblioteki Fundacji.

Dewizą Fundacji jest hasło “ad tueri regulation et concurrentia” – broniąc regulacji i konkurencji. Jest to wyraz zrównoważonego podejścia Fundacji i osób ją współtworzących do prawa i gospodarki, regulacji i deregulacji, państwa i rynku.

ius-publicumm© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016