Rada Fundacji

Członkowie Rady Naukowej Fundacji


blicharzdr hab. Rafał Blicharz – 
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia prawa angielskiego i Unii Europejskiej na Uniwersytecie Cambridge oraz studium języka angielskiego w The American Academy of English. Konsultant kilku kancelarii adwokackich i radcowskich, mediator, były prodziekan Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, niestały ekspert Narodowego Centrum Nauki, Pomysłodawca i organizator lub współorganizator wielu inicjatyw w zakresie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń oraz organizacji naukowych i społecznych. Członek komitetów redakcyjnych lub naukowych czasopism prawniczych. Autor ponad 50 prac z zakresu prawa gospodarczego. Specjalizuje się w prawie działalności gospodarczej, prawie przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji, w prawie konkurencji, prawie mediów oraz w prawie rynku kapitałowego.


filip-elzanowskidr hab. Filip Elżanowski –
radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnomocnik Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, arbiter w sądzie arbitrażowym Towarowej Giełdy Energii S.A. Członek prezydium komisji prawnej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji działającej przy Ministrze Gospodarki pod przewodnictwem prof. J. Buzka (Rada zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych związanych z szeroko rozumianą polityką energetyczno-klimatyczną), były ekspert Centrum Informacji o Rynku Energii, autor opinii prawnych i ekspertyz m.in. z zakresu prawa energetycznego oraz wykładni i stosowani prawa w sektorze energetycznym (m.in. PGNiG S.A., PKN Orlen S.A., Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Ministerstwa Gospodarki – we współpracy w Instytutem CASE). Ekspert Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu w zakresie procesu legislacyjnego (udział w komisjach sejmowych i senackich, konsultowanie projektów aktów prawnych), członek International Federation of Industrial Energy Consumers.

jgrabowskiprof. dr hab. Jan Grabowski – profesor nauk prawnych, Kierownik Katedry Administracji na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Ukończył studia i rozpoczął pracę naukową na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie kontynuował ją – na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie do roku 2013 kierował Katedrą Publicznego Prawa Gospodarczego. Pracę naukową zawsze wiązał z praktyką zawodową. W latach 1988 – 1993 był członkiem Komisji d/s reformy prawa geologicznego i górniczego przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach; funkcjonował jako radca prawny, w tym – jako doradca Zarządu Banku Śląskiego S.A. (1994-1998); dwukrotnie został powołany w skład Rady Legislacyjnej przy Premierze RP (1989-1992 i 2002-2005), a w latach 2005-2008 był sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest autorem licznych prac z zakresu publicznego prawa gospodarczego, prawa rynku kapitałowego oraz postępowania administracyjnego. Uczestniczył w wielu przewodach habilitacyjnych, wypromował ponad 20 doktorów i setki magistrów i licencjatów prawa i administracji.  

MarlenaJankowskadr hab. Marlena  Jankowska-Augustyn – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim (były Instytut Prawa Własności Intelektualnej, obecnie Katedra Prawa Własności Intelektualnej) oraz Szkołę Prawa niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Moguncji oraz Uniwersytet Jagielloński. Jej zainteresowania naukowe obejmują w pierwszej kolejności prawo własności intelektualnej (doktorat „Autor i prawo do autorstwa”, s. 555, ukazał się nakładem Wolters Kluwer 2011), poza tym również prawo energetyczne oraz szeroko pojęte prawo cywilne i gospodarcze. Od 2013 r. jest aktywnym członkiem BILETA (British and Irish Law Education and Technology Association) oraz ATRIP (International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property).

karol-kiczkaprof. dr hab. Karol Kiczka – profesor nauk prawnych (17.07.2015 r.), profesor w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego działającego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2016–2020. W latach 2008-2012 piastował funkcję prodziekana ds. niestacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Prorektora ds. nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2012-2016. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z publicznym prawem gospodarczym. Zajmuje się także prawem zamówień publicznych oraz prawem administracyjnym. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych, w tym monografii, studiów i artykułów, współautorem podręczników akademickich z publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego i prawa zamówień publicznych. Był referentem na ponad 20 konferencjach naukowych. Redaktor i recenzent opracowań naukowych. Był promotorem ponad 180 prac dyplomowych.

eryk-kosinskidr hab. Eryk Kosiński –  radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik naukowy w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi. W latach 1992-1993 studiował na Uniwersytecie Europy Środkowej (Central European University, CEU) w Budapeszcie (Węgry). Uzyskał tytuł LL.M na kierunku Comparative Constitutional Law pod kierunkiem prof. Wiktora Osiatyńskiego i prof. Andrasa Sajo. EN-USW 1993 r. visiting student na Case Western Reserve University School of Law w Cleveland (USA). W latach 1993-1994 visiting student na Lourdes University w Sylvania (Ohio, USA) na kierunku Business and Marketing. W 1995 r. ukończył International Law of Trade Training Course na Asser College Europe w Hadze (Holandia). W 1997 r. ukończył Szkołę Letnią pn. Legal Theory And Transition In Eastern Europe na Uniwersytecie Europy Środkowej (Central European University, CEU) w Budapeszcie (Węgry). W latach 1995-1998 oficjalny współpracownik Centre for Socio-Legal Studies, Wolfson College, University of Oxford, oraz Constitutional and Legislative Policy Institute (COLPI), Budapest (Węgry).Visiting Professor na Wydziale Światowej Ekonomii i Regionalnej Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Politechnicznego im. Piotra Wielkiego w Petersburgu (Federacja Rosyjska). Od 2013 r. Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu W latach 2008-2009 Prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie. W latach 2010-2011 Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W latach 2009-2014 wykładowca oraz egzaminator aplikantów adwokackich w zakresie Prawa Administracyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, w tym członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu. Specjalizuje się w zakresie prawa finansowego oraz publicznego prawa gospodarczego,

ewa-nowinskaprof. dr hab. Ewa Nowińska –  radca prawny, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Zakładem Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zakresie prawa na dobrach niematerialnych. W szczególności przedmiotem zainteresowania są kwestie związane z ochroną rynku przed czynami nieuczciwej konkurencji, w tym reklamy oraz prawo mediów. Jest autorem szeregu opracowań monograficznych, w tym (jako współautor) komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, obszernego opracowania dotyczącego prawa własności przemysłowej, monografii o granicach wolności wypowiedzi prasowej. Wiedzę teoretyczną wykorzystuje prowadząc kancelarię radcowską. Arbiter w Sądzie Polubownym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych.

andrzej_powalowskidr hab. Andrzej Powałowski – adwokat, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej. W pracy zawodowej obsługiwał zarówno podmioty instytucjonalne, w tym spółki prawa handlowego i banki, jak i przedsiębiorców indywidualnych oraz osoby fizyczne. Prowadzi kancelarię adwokacką w Gdańsku. Jest autorem wielu prac naukowych o znaczeniu teoretycznym oraz praktycznym, a także autorem wielu ekspertyz i opinii prawnych. Zainteresowania badawcze: prawo gospodarcze publiczne, prawo konkurencji, prawo działalności gospodarczej, prawo cywilne i handlowe.

 

 

 

 

 

 © Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016