RYNEK KOLEJOWY – WSPÓŁCZESNE PRAWNE I SEKTOROWE UWARUNKOWANIA OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTA 2017

Opublikowano: December 19, 2017 Autor:

Na koniec roku zbiory Biblioteki Fundacji Ius Publicum poszerzają się o kolejną pozycję.

Informujemy, że w grudniu 2017 roku wydano książkę pt. „RYNEK KOLEJOWY – WSPÓŁCZESNE PRAWNE I SEKTOROWE UWARUNKOWANIA OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTA”. Wydawcą książki jest Wydawnictwo IUS PUBLICUM. Najnowsza monografia jest już czwartą publikacją Ius Publicum dotyczącą sektora transportu kolejowego (drugą w roku 2017). Redaktorem książki jest prof. n. dr hab. Mirosław Pawełczyk (Prezes Zarządu Fundacji).

Niniejsza monografia stanowi jednocześnie kontynuację tematyki będącej przedmiotem obrad prowadzonych podczas IV. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, która odbyła się 26 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Z wprowadzenia do książki:

Niniejszym mamy przyjemność oddania do rąk czytelników substrat materialny tej twórczej wymiany myśli – opracowania zawierające podsumowanie, a zarazem usystematyzowane rozwinięcie poruszanych w ramach rzeczonej konferencji zagadnień. Poruszana w nich tematyka, jak wspomniano, ma charakter przekrojowy, bowiem nie stroniąc od sensu stricto ochrony konsumenta-pasażera w systemie pasażerskich przewozów kolejowych, próbuje spojrzeć na to zagadnienie w szerszym kontekście. Za niewątpliwie cenne należy przy tym uznać zabranie głosu w odniesieniu do znowelizowanych regulacji prawnych, stanowiących determinanty funkcjonowania kolejowego przewozu pasażerskiego oraz ewaluację dotychczasowego funkcjonowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Wyrażam głębokie przekonanie, iż niniejsze opracowanie stanowić będzie nie tylko istotny wkład w dyskurs naukowy związany z tematyką regulacji sektorowej i prawa konkurencji, lecz również przyczyniać się będzie do popularyzacji tego zagadnienia u czytelników, którzy nie są zawodowo związani z sektorem kolejowym. 

                                                                                                                          /prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk/

Z recenzji wydawniczych:

Recenzowana publikacja pod tytułem „Rynek kolejowy. Współczesne prawne i sektorowe uwarunkowania ochrony konkurencji i konsumenta” pod redakcją naukową prof. n. dr hab. Mirosława Pawełczyka stanowi kompleksowe omówienie problematyki dotąd bardzo pobieżnie poruszanej w literaturze z zakresu szeroko rozumianej regulacji sektorowej rynku transportu kolejowego. Doświadczanie redaktorskie i autorskie, jak również duży dorobek naukowy redaktora widoczny jest zarówno w zakresie tematycznym pracy jaki i doborze autorów. Zakres pracy jest kompleksowy – teksty w sposób niezwykle szeroki odnoszą się do zagadnień określonych w ich temacie, co należy uznać za atutu recenzowanej publikacji. (…) W ocenie recenzenta opracowanie zdecydowanie zasługuje na polecenie jako kompleksowe i poruszające aktualne oraz ważne badawczo zagadnienia z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze transportu kolejowego. Stanowi także ciekawe uzupełnienie dostępnej już na rynku literatury przedmiotu.

dr hab. Filip Elżanowski (Uniwersytet Warszawski)

 

Podjęty temat, dotyczący zarówno kwestii materialnoprawnych, jak i proceduralnych, ale także strukturalnych, organizacyjnych i legislacyjnych, praw i obowiązków różnych podmiotów i uwzględniający poszczególne, zróżnicowane aspekty zarysowanego zagadnienia wydaje się nader interesujący, tak z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Jego ujęcie jest oryginalne i zasługujące na uwagę i wyróżnienie (…), a nadto ze względu na swą aktualność, można rzec – społeczno-gospodarczą oraz prawną. (…) Zarówno prowadzony w pracy wywód merytoryczny jak i przyjęty układ i kolejność omawianych zagadnień cechuje metodologiczna prawidłowość. Praca ma przy tym charakter po części opracowania teoretycznego, po części zaś czynić może (i powinna) zadość potrzebom praktyki gospodarczej.

prof. dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański)

 

Monografia „Rynek kolejowy – współczesne prawne i sektorowe uwarunkowania ochrony konkurencji i konsumenta” podzielona jest na cztery części:

Część I. OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTA NA RYNKU KOLEJOWYM

Część II. TRANSPORT KOLEJOWY W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH

Część III. RYNEK KOLEJOWY W EUROPIE I STANACH ZJEDNOCZONYCH

Część IV. WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA ADMINISTRACYJNE I ORGANIZACYJNE WZMACNIAJĄCE POZYCJĘ KONSUMENTA-KLIENTA NA RYNKU KOLEJOWYM

 

W publikacji znajdują się następujące opracowania:

Część I.

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTA NA RYNKU KOLEJOWYM

Mirosław Pawełczyk, Michał Karpiński

Ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika kolejowego jako

klauzula naruszająca zbiorowe interesy konsumenta

Stefan Akira Jarecki

Pojęcie usługi publicznej a otwarty dostęp

Krzysztof Jaroszyński

Prawne instrumenty ochrony praw pasażera kolei – rozważania w świetle

kompetencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Joanna Marcinkowska

Rzecznik Praw Pasażera Kolei – regulacje prawne oraz doświadczenia

z początkowego okresu działalności

Przemysław Kowalik

Uwagi do rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 dotyczące minimalnego zakresu

informacji dostarczanych przed podróżą przez przedsiębiorstwa kolejowe lub

sprzedawców biletów

Jarosław Bączyk

Niedozwolone postanowienia umowne. Uwagi na tle przewozu kolejowego osób

 

Część II.

TRANSPORT KOLEJOWY W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH

PRZEPISÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH

Michał Będkowski-Kozioł, Łukasz Gołąb

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

oraz niektórych innych ustaw – identyfikacja i wstępna charakterystyka nowych

rozwiązań prawnych

Przemysław Ciszak, Marcin Kraśniewski

Dostęp do stacji pasażerskiej w świetle nowelizacji ustawy o transporcie

kolejowym z 16 listopada 2016 roku

Eryk Kosiński, Marcin Trupkiewicz

Szczególny tryb realizacji inwestycji dotyczących linii kolejowych. Aspekty

prawne w świetle nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym

Łukasz Ziarko

Zmiany w procedurze zlecania usług kolejowego transportu pasażerskiego

w świetle nowelizacji rozporządzenia (WE) nr 1370/2007

Tomasz Mizioch

Przydzielenie zdolności przepustowej a prowadzenie działalności gospodarczej

w sektorze transportu kolejowego

 

Część III.

RYNEK KOLEJOWY W EUROPIE I STANACH ZJEDNOCZONYCH

Karol Kłosowski

Kara pieniężna jako sankcja za naruszenie przepisów rozporządzenia (WE)

nr 1371/2007– przegląd rozwiązań europejskich

Michał Beim

Uwarunkowania prawne tramwaju dwusystemowego w Niemczech

Alina Sperka-Cieciura

Liberalizacja transportu kolejowego we Francji

Mateusz Sokół

Ochrona środowiska w sektorze kolejowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki

 

Część IV.

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA ADMINISTRACYJNE I ORGANIZACYJNE WZMACNIAJĄCE POZYCJĘ KONSUMENTA-KLIENTA NA RYNKU KOLEJOWYM

Mirosław Antonowicz, Marek Chrzanowski, Krzysztof Molęda, Tomasz Moś

Rola innowacji w obszarze dworców kolejowych w budowaniu satysfakcji

klienta z usług transportowych

Bartosz Mazur

Wybrane aspekty integracji taryfowo-biletowej między komunikacją miejską

i koleją

Katarzyna Chojecka

Przeciwdziałanie hałasowi w sektorze kolejowym

W książce znajduje się także Bibliografia kolejowa Fundacji Ius Publicum (2015–2017) opracowana przez Marcina Kraśniewskiego.

 

Fragment książki dostępny jest TUTAJ

 

Recenzję wydawniczą napisał prof. dr hab. Andrzej Powałowski oraz dr hab. Filip Elżanowski.

Łączna liczba stron książki: 394.

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017.

Cena za egzemplarz: 159 PLN (miękka okładka), 169 PLN (twarda okładka).

Zamówienia prosimy kierować drogą mailową na adres fundacja@iuspublicum.pl .

 

Na temat książki „Rynek kolejowy – prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania” zobacz TUTAJ, “Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy” zobacz TUTAJ, natomiast informacje nt. publikacji „Wybrane problemy ochrony konsumenta na rynku przewozów kolejowych” sprawdź TUTAJ.

 © Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016