WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO – SEKTOR GAZOWY I ENERGETYCZNY

Opublikowano: March 29, 2018 Autor:

W marcu 2018 roku w zbiorach Wydawnictwa Ius Publicum pojawiła się nowa monografia naukowa pt. „Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny”. Redaktorem książki jest prof. n. dr hab. Mirosław Pawełczyk (Prezes Fundacji). Najnowsza książka dotyczy sektora gazowego i energetycznego.

Pierwsze dwie dekady nowego wieku to okres, w którym dominuje dyskusja na temat bezpieczeństwa energetycznego, traktowanego jako dobro stanowiące fundament bezpieczeństwa zarówno publicznego jak i bezpieczeństwa obywateli. Wynika to głównie z sytuacji geopolitycznej Polski, Europy, jak i świata oraz dynamicznie zmieniających się uwarunkowań społeczno-politycznych. Ponadto nowe wyzwania polityki z obszaru bezpieczeństwa ekologicznego, w szczególności nacisk na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, połączone z postępem technologicznym powodują, iż konieczna jest stała debata z udziałem naukowców oraz praktyków celem wypracowania nowoczesnych rozwiązań legislacyjnych (…)

Oddana od Państwa rąk publikacja pt. „Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy i energetyczny” jest wynikiem prowadzonych od wielu lat badań w obszarze bezpieczeństwa sektora energetycznego i gazowego, uwieńczonych dyskusją jaka miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 24 maja 2017 roku podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”. Z udziałem wybitnych przedstawicieli nauki publicznego prawa gospodarczego, w tym prawa energetycznego oraz praktyków reprezentujących kluczowe dla sektora energetycznego organy administracji publicznej, organizacje oraz przedsiębiorców sektora gazowego i energetycznego.

prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk

 

Z recenzji wydawniczych

Monografia dotyczy niezwykle istotnego i żywotnego z zagadnienia z zakresu publicznego prawa gospodarczego. Sektor energetyczny pełni obecnie rolę „krwioobiegu” dzięki któremu możliwe jest nie tylko prawidłowe pod względem ekonomicznym funkcjonowanie gospodarki, ale również, co jest nie mniej istotne urzeczywistnianie rozwoju społecznego. Z natury rzeczy więc energetyka, a zwłaszcza bezpieczeństwo energetyczne musi stale leżeć w obszarze szczególnego zainteresowania właściwych organów państwa. (…) Monografia jest odpowiedzią na wciąż niesłabnące zainteresowanie tak doktryny jak i praktyki prawa problematyką prawnego aspektu bezpieczeństwa energetycznego. Podjęcie tego tematu jest więc z całą pewnością zasadne, tym bardziej, że zmiany jakie zachodzą w ramach sektora energetycznego stawiają coraz to nowe wyzwania także w obszarze prawnym. Kontynuowanie rozważań w tej dziedzinie prowadzonych przez doktrynę prawa przy udziale przedstawicieli organów administracji, przedsiębiorstw energetycznych oraz przedstawicieli korporacji prawniczych daje możliwość rzetelnego identyfikowania najważniejszych problemów prawnych w obszarze szeroko pojętej energetyki.

dr hab. Michał Domagała

(Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)

Monografia wpisuje się w nurt publikacji poświęconych bieżącym wyzwaniom, przed jakimi stoi polska gospodarka. Już z tego powodu publikacja zasługuje na uwagę, gdyż świadczy o zaangażowaniu Redaktora i poszczególnych autorów na rzecz rozwiązywania problemów współczesnych, przy poważnym potraktowaniu zmian układu geopolitycznego i zmian technologicznych. Recenzowana publikacja stanowi zatem dowód na poważne podejście przez jej autorów do wyzwań, jakie stawia przed polską energetyką przyszłość. (…) Trudno taki temat jak bezpieczeństwo energetyczne ująć całościowo. Redaktor podołał jednak temu zadaniu, gromadząc liczną grupę znanych w swoich dziedzinach autorów, którzy podjęli wątki stare (jak choćby obowiązek dywersyfikacji dostaw gazu czy rola odnawialnych źródeł energii w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego) czy nowe (takie jak elektromobilność, budowa rynku mocy, pakiet zimowy). (…) Książka „Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy i energetyczny” stanowi bogatą kolekcję rozważań poświęconych bezpieczeństwu energetycznemu i instrumentom jego realizacji, stanowiąc z jednej strony znakomite podsumowanie obecnego stanu wiedzy na temat bezpieczeństwa energetycznego i jego uwarunkowań.

dr hab. Adam Szafrański

(Uniwersytet Warszawski)

 

Monografia „Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny” podzielona jest na pięć części:

Część I. Bezpieczeństwo w sektorze gazowym

Część II. Bezpieczeństwo w sektorze energetycznym

Część III. Prawne instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

Część IV. Szczególna pozycja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego

Część V. Prawnoporównawcze aspekty bezpieczeństwa energetycznego

 

W publikacji znajdują się następujące opracowania:

CZĘŚĆ I. BEZPIECZEŃSTWO W SEKTORZE GAZOWYM

Tomasz Długosz

Obowiązek dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy przedsiębiorstwa energetycznego

Eryk Kosiński, Marcin Trupkiewicz

Prawne podstawy wykorzystania biogazu w kontekście bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazowym – wybrane zagadnienia

Jacek Kamiński, Piotr Janusz

Rola magazynowania w zapewnieniu ciągłości dostaw gazu ziemnego – kluczowe wyzwania

CZĘŚĆ II. BEZPIECZEŃSTWO W SEKTORZE ENERGETYCZNYM

Mirosław Pawełczyk

Bezpieczeństwo energetyczne jako fundament bezpieczeństwa kraju. Zakres pojęciowy

Marcin Kraśniewski

Prawna realizacja Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w sektorze energetycznym

Bartłomiej Pikiewicz

Emanacja zasady bezpieczeństwa energetycznego w przepisach dotyczących ciepłownictwa

CZĘŚĆ III. PRAWNE INSTRUMENTY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

Michał Będkowski-Kozioł

Rynek mocy jako nowy instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce

Grzegorz Pawul

Inwestycje celu publicznego z zakresu energetyki – rola orzecznictwa w procesie konkretyzowania przepisów prawa

Mateusz Lewandowski

Wpływ opodatkowania elektrowni wiatrowych na bezpieczeństwo energetyczne Polski

Radosław Maruszkin, Maciej Wesołowski

Elektromobilność czyli dyrektywa 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz jej implementacja w Polsce

Aleksandra Barwaniec

Specjalny podatek węglowodorowy – kilka uwag odnośnie celów i konstrukcji

Paweł K. Domagała

Służebność gruntowa o treści przesyłu oraz służebność przesyłu, czyli dwie odmiany tytułu prawnego do korzystania z urządzeń przesyłowych na cudzej nieruchomości

Dariusz Michalski, Paweł Hawranek

Ryzyko otoczenia instytucjonalnego polskiej elektroenergetyki na przykładzie Dyrektywy MiFID II

Marek Gadowski

Prawne aspekty funkcjonowania rezerw strategicznych na przykładzie polskiej i europejskiej regulacji prawnej rezerw i zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw ciekłych a bezpieczeństwo energetyczne państwa

Tomasz Mizioch

Długość obowiązywania decyzji koncesyjnej w prawie energetycznym a zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego

Wojciech Modzelewski

Polskie regulacje prawne oraz elementy procesu inwestycyjnego morskich farm wiatrowych

Adam Madejski

Dostęp do infrastruktury przesyłowej – uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego w kontekście bezpieczeństwa energetycznego

CZĘŚĆ IV. SZCZEGÓLNA POZYCJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

Zdzisław Muras

Regulator sektorowy paliw i energii – między reglamentacją a promocją rynku. Rozważania na tle orzecznictwa dotyczącego taryf

Michał Karpiński

Uwagi odnośnie zakresu niezależności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako szczególnego podmiotu w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego

Klaudia Grzebiela

Rola Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zapewnieniu realizacji postanowień rozporządzenia REMIT

CZĘŚĆ V. PRAWNOPORÓWNAWCZE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

Leszek Juchniewicz, Grzegorz Pizoń

Zamknięte systemy dystrybucyjne – analiza prawnoporównawcza i pożądane kierunki zmian otoczenia regulacyjnego

Marina Shkrobot

Tworzenie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej na Ukrainie w warunkach integracji z Unią Europejską

Adrian Król

Regulacyjna ocena rozwoju rynków mocy w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Zuzanna Brocka

Golden power a ochrona strategicznych aktywów w sektorze energetyki na przykładzie Włoch

Nataliia Strelbitska, Olha Kovalchuk, Marta Kotala

Ceny energii a energochłonność europejskich gospodarek

Katarzyna Chojecka

Pozwolenie lokalizacyjne w procesie inwestycyjnym tworzenia farm wiatrowych typu offshore – analiza i uwagi prawnoporównawcze

 

Fragment książki dostępny jest TUTAJ.

 

Recenzję wydawniczą sporządzili: dr hab. Michał Domagała oraz dr hab. Adam Szafrański

Łączna liczba stron książki: 560

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2018

Cena za egzemplarz: 159 PLN (miękka okładka), 169 PLN (twarda okładka)

Zamówienia prosimy kierować drogą mailową na adres fundacja@iuspublicum.pl

 © Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016